Internship

Internship

เรายินดีรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจ และกระตือรือร้นที่จะทดลองทำงานร่วมกับเรา ทั้งการฝึกงานที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของสถาบันฯ เช่น การฝึกงานระหว่างกี่ปิดภาคเรียน หรือการฝึกงานภาคปกติตามระบบสหกิจศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ เราใช้กระบวนการรับสมัคร โดยให้ผู้สมัครส่งหนังสือจากทางสถาบันศึกษามายังฝ่าย HR และทางฝ่าย HR จะส่งหนังสือยืนยันการฝึกงานกลับไปยังสถานศึกษา โดยคุณสามารถศึกษาคุณสมบัติเฉพาะที่เราต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของงาน รวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบสำหรับการฝึกงานได้จากเว็บไซต์นี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

Guest Service Agent

คุณสมบัติ

- กำลังศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ได้

- มีบุคลิกภาพที่ดี

Waiter & Waitress

คุณสมบัติ

- กำลังศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ได้

- มีบุคลิกภาพที่ดี

Sport Attendant

คุณสมบัติ

- กำลังศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ได้

PR Supervisor

คุณสมบัติ

- Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ

- ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์

- มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16

กำหนดการรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่ เดือน ตุลาคม - เมษายน ของทุก ๆ ปี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. หนังสือยืนยันการฝึกงานและส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกงานจากสถานศึกษา 1 ฉบับ

2. ประวัติส่วนตัว 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4. หนังสือตอบรับให้เข้าฝึกงาน 1 ฉบับ

5. สมุดบันทึกการฝึกงาน 1 ฉบับ

6. ใบประเมิณผลการฝึกงาน 1 ฉบับ (ยื่นให้แก่ผู้ดูแลการฝึกงานในวันรายงานตัว)

วิธีการสมัคร

คุณสมบัติ

Thavorn Beach Village Resort and Spa Phuket

6/2 หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

หรือส่งทาง Email ได้ที่

Thavorn Palm Beach Resort Phuket

311 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

หรือส่งทาง Email ได้ที่

สวัสดิการสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

- ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 150 บาท

- อาหาร 4 มื้อ

- ยูนิฟอร์ม

- หอพัก

- วันหยุด 2 วัน/สัปดาห์